Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

4. september 2020 Slået fra Af Mette

I henhold til vedtægternes § 3 stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab, lørdag den 19. september kl. 13 på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.


Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5:
 valg af dirigent og referent
 valg af stemmetællere
 bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 forslag til drøftelse og beslutning
 forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år
 valg af formand og kasserer
 valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
 valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.
 eventuelt.


Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen (jævnfør dagsordenens pkt. 5), skal ifølge vedtægternes § 3, stk. 7 være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab, som har betalt kontingent senest 31, december 2019 (§ 3, stk. 19).


Af hensyn til servering, stoleopstilling og hensynet til covid-19 restriktioner, vil vi meget gerne opfordre til, at man tilmelder sig. Tilmeldingen sendes til info@detdanskerosenselskab.dk senest mandag den 14. september.
Vel mødt.
På bestyrelsens vegne
Jens Dejgaard Jensen, formand
Mail: formand@detdanskerosenselskab.dk