Generalforsamling

Generalforsamling

26. september 2021 Slået fra Af Birthe

Kære medlemmer af Det Danske Rosenselskab – inkl. tidligere medlemmer, udmeldt efter september 2019
Som følge af Corona pandemien har det i lang tid ikke været muligt at få afviklet en ordinær generalforsamling på betryggende vis. Samfundet er nu åbnet op igen, alle har fået tilbudt en vaccine, og vi kan derfor igen mødes. Vi har bl.a. af den grund også valgt at indkalde alle, som var medlemmer pr. oktober 2019 – før pandemien, så vi kan få afviklet en ordinær generalforsamling på det bredest muligt grundlag. Alle medlemmer, som har betalt kontingent i hhv. 2019 og eller i 2020 har således stemmeret.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Det Danske Rosenselskab den 31. oktober 2021 kl. 14.00
Dalum Landbrugsskole (festsalen) Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Forslag til drøftelse og beslutning.
  5a. Bestyrelsen har stillet forslag om dækning af parternes advokatudgifter i forbindelse med den tidligere konflikt. Se motivation nedenfor
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år.
 7. Valg af formand frem til ordinær generalforsamling 2023 og kasserer frem til ordinær generalforsamling 2022.
 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.
  3 medlemmer frem til ordinær generalforsamling 2023
  2 medlemmer frem til ordinær generalforsamling 2022
  1 suppleant frem til ordinær generalforsamling 2023
  1 suppleant frem til ordinær generalforsamling 2022
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.
 10. Eventuelt.

  Motivering af bestyrelsens forslag (5a):
  Konflikten i Det Danske Rosenselskab om den retmæssige bestyrelse har påført de involverede parter – Inger Schierning og Jens Dejgaard Jensen med bestyrelsesmedlemmer – udgifter til advokatbistand. Parterne indstiller til generalforsamlingen, at deres udækkede advokatomkostninger (beløbet angives i endelig dagsorden, som udsendes senere) dækkes af Det Danske Rosenselskab. Bestyrelserne anbefaler, at generalforsamlingen godkender forslaget, da bestyrelsesmedlemmerne i modsat fald selv skal bære udgiften.

  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (benyt gerne mail: formand@detdanskerosenselskab.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 16. oktober 2021. Opmærksomheden henledes på, at forslag skal være formuleret så de kan sættes til afstemning. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil alle indkomne forslag blive udsendt til medlemmerne.
  Af hensyn til kaffe, stoleopstilling etc. opfordrer vi til, at man tilmelder sig på følgende mail senest 26. oktober 2021: info@detdanskerosenselskab.dk.
  Kandidatur til bestyrelsen må gerne meddeles på forhånd. Det er også muligt at opstille som kandidat på selve generalforsamlingen. Bemærk venligst, at for at være valgbar til bestyrelsen skal man have et gyldigt medlemskab, dvs. have betalt kontingent for 2020 inden generalforsamlingen. Dokumentation for kontingentbetaling medbringes på generalforsamlingen.
  Vel mødt!
  Bestyrelsen