Vedtægter

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Stk. 1 Foreningens navn er Det Danske Rosenselskab- cvr. 33207344

Stk. 2 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3 Foreningens formål er:

 • at fremme kendskabet til og interessen for roser og rosendyrkning
 • at arbejde for bevarelse af værdifulde historiske, nyere og moderne roser
 • at være samlingspunkt om medlemmernes interesse for roser
 • at skabe grundlag for udvikling af netværk blandt medlemmerne om interessen for roser
 • at udgive medlemsbladet RosenNyt og andre publikationer, som kan være af interesse for medlemmerne

Stk. 4 Det Danske Rosenselskab er tilsluttet Nordisk Rosenselskab og ligeledes tilsluttet The World Federation of Rose Societies

§ 2 Medlemmer

Stk. 1 Enhver, som tilslutter sig foreningens formål og har betalt kontingent, er medlem af foreningen. Kun medlemmer er valgbare i foreningen.

Stk. 2 Medlemskabet er personligt. Hvor samlever tillige er medlem, kan der ydes en rabat for det ene medlemskab. Der udsendes dog kun ét medlemsblad.

Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren i Det Danske Rosenselskab inden udgangen af kalenderåret. Sker udmeldelse i løbet af året, er kontingentet for hele året forfaldent til betaling.

Stk. 4 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger, eller som på anden måde skader foreningen.

§ 3 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling holdes i første kvartal af året, og varsles ved meddelelse i RosenNyt eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer (e-mail) senest 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen vælger egnede lokaler centralt i landet for afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling og sørger i øvrigt for det praktiske arrangement.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. valg af dirigent og referent
 2. valg af stemmetællere
 3. bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. godkendelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af ansvarsfraskrivelse for bestyrelsen
 5. forslag til drøftelse og beslutning
 6. vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det følgende år
 7. valg af formand og kasserer
 8. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
 9. valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
 10. eventuelt

Stk. 5 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent og udsendes til samtlige medlemmer pr. mail. Hovedpunkterne fra generalforsamlingen omtales i RosenNyt.

Stk. 6 Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jf. dagsordenens pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 7 Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige.

Stk. 8 Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Mindst to medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 9 Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.

Stk. 10 Stemmeret har medlemmer, som har betalt kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes.

Stk. 11 Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt, udstedt personligt til det pågældende medlem.

Stk. 12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det besluttes af bestyrelsen, eller når der efter ønske fra 50 medlemmer sendes skriftlig begæring og dagsorden til bestyrelsen herom.

Stk. 13 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 21 og højst 30 dages varsel, og indkaldelsen skal udsendes af bestyrelsen senest 14 dage efter, at begæringen er modtaget.

§ 4 Ledelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Stk. 2 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for to år ad gangen.

Stk. 3 Der vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år ad gangen.

Stk. 4 Ved foreningens ordinære generalforsamlinger er formanden, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg i ulige år. Kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg i lige år. Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk. 5 Formanden indkalder bestyrelsen til konstituerende møde snarest efter den ordinære generalforsamling og inden en måned efter den. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Stk. 6 Næstformanden indtræder i formandens opgaver ved dennes forfald og indtil et eventuelt nyvalg kan finde sted.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 8 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke opgaver. Udvalgene kan være stående eller midlertidige. Et udvalgs medlemmer udpeges blandt foreningens medlemmer dog med mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen udarbejder udvalgets kommissorium.

Stk. 9 Bestyrelsen udpeger redaktionen for medlemsbladet RosenNyt samt webredaktion.

Stk. 10 Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Nordisk Rosenselskab og andre organisationer, som foreningen er repræsenteret i. Som hovedregel er repræsentanterne medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 11 Suppleanterne, redaktøren af RosenNyt og webredaktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 12 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren med mindre et flertal i bestyrelsen beslutter andet.

Stk.13 Ved køb, pantsætning og salg af fast ejendom samt til andre dispositioner større end kr. 50.000 kræves en enig bestyrelse, og dispositioner over kr. 100.000 skal forelægges generalforsamlingen, inden de gennemføres.

Stk. 14 Bestyrelsen kan skriftligt give enkeltpersoner prokura.

Stk. 15 Udbetalte honorarer, vederlag eller gaver til foreningens medlemmer oplyses særskilt i regnskabet og indberettes til Skat ifølge dansk lovgivning.

§ 5 Rosenkredse

Stk. 1 Bestyrelsen kan oprette en rosenkreds og fastlægge kredsens geografiske udstrækning, når mindst tre medlemmer ansøger herom.

Stk. 2 En rosenkreds ledes af en rosenkredsledelse, som vælges i henhold til § 6, Stk. 2.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for rosenkredsenes virke.

Stk. 4 Rosenkredsledelsen kan ikke indgå aftaler på vegne af Det Danske Rosenselskab, medmindre der er meddelt prokura, jf. § 4, stk. 14.

Stk. 5 Rosenkredsledelsen udpeger 2-3 medlemmer som repræsentanter til årsmødet, jf. § 7, Stk. 1

§ 6 Rosenkredsenes ledelse og økonomi

Stk. 1 Rosenkredsledelsen består af mindst tre medlemmer.

Stk. 2 En gang årligt afholder kredsen et medlemsmøde, hvor de fremmødte medlemmer vælger en rosenkredsleder og mindst 2 andre medlemmer til rosenkredsledelsen.

Stk. 3 Rosenkredse kan ikke opkræve kontingent eller udgive eget medlemsblad. Rosenkredsen kan udsende nyhedsbreve og anden information til sine medlemmer.

§ 7 Årsmøde

Stk. 1 Der afholdes et årsmøde med deltagelse af:

 1. bestyrelse og suppleanter
 2. redaktionerne for RosenNyt, DRS’ hjemmeside og sociale medier.
 3. indtil tre repræsentanter for hver rosenkreds
 4. foreningens revisorer

Stk. 2 Årsmødet har til formål at give bestyrelsen, kredsledelserne og de valgte resursepersoner mulighed for at bidrage med ideer og visioner for fremtiden og foreningens daglige arbejde.

§ 8 Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens egenkapital.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 Regnskabsår

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen sikrer, at foreningens bogføring, regnskaber og anden databehandling er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3 Revision og kritisk revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

Stk. 4 Årsregnskabet forsynes med revisionspåtegning.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun ske ved afstemninger på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum.

Stk. 2 Ved første generalforsamling skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer gå ind for opløsning af foreningen. Den anden generalforsamling skal udelukkende være indkaldt med dette formål, og ved denne generalforsamling skal mindst halvdelen af de afgivne stemmer gå ind for opløsning af foreningen

Stk. 3 Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af foreningens opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af enkelte dele af vedtægterne sker på en generalforsamling ved almindeligt flertal. De samlede vedtægter vedtages ved, at 2/3 af stemmerne, inklusiv fuldmagter, stemmer for det. I indkaldelsen til generalforsamlingen redegøres for forslaget til vedtægtsændringer.

§ 12 Ikrafttræden

Stk. 1 Vedtægtsændringer træder i kraft ved deres vedtagelse med mindre, andet bliver besluttet.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Frøbjerg den 19. marts 2022