Bestyrelsens beretning

Året 2019 har på godt og ondt været et usædvanligt år i Det Danske Rosenselskabs historie.

Foreningens internationale foredrag den 2. og 3. februar 2019 – med Michael Marriott fra David Austin Roses – blev både i Aarhus og i København fortjente tilløbsstykker.

Årsmødet og den ordinære generalforsamling stod i fejringen af den med succes vel gennemførte og veloverståede verdenskongres i 2018.

Medlemsaktiviteterne i foråret og sommeren 2019 svarer til hvad der plejer at ske. Det samme kan desværre ikke siges i alle rosenkredse om efterårets og vinterens aktiviteter.

Bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling 2019 har holdt 2 møder – den 28. april og den 6. oktober 2019.

På grund af utilfredshed med Inger Schiernings måde at lede foreningen på, blev Inger Schierning i begyndelsen af august af bestyrelsesmedlemmerne Anne Holländer og Lilian Skønager opfordret til at gå af ved en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dette ønskede Inger Schierning ikke, hvorefter Anne Holländer og Lilian Skønager valgte at træde ud af bestyrelsen.

Den 9. september blev der til bestyrelsen indleveret 94 begæringer om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Da det viste sig, at bestyrelsen ikke havde nogen reel vilje til at leve op til deres vedtægtsmæssige forpligtigelser og gennemføre den begærede ekstraordinære generalforsamling, valgte kredsen omkring indsamlingen af begæringerne – i nødværge – selv at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

Havde bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling i 2019 accepteret denne ekstraordinære generalforsamling, ville foreningen – uanset udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling – have kunnet lægge sagen bag sig, med mulighed for at komme videre.

Sådan skulle det desværre ikke gå.

Indkaldelsen resulterede i en foreningsdistribueret e-mail fra den nu decimerede bestyrelse (Inger Schierning, Lise Færch, Margrethe Franck & Torben Sander) med emnet: ”Den er helt gal”. – Og det er den stadig.

Efter den ekstraordinære generalforsamling, hvor en ny formand og bestyrelse blev valgt, fik vi ret hurtigt og uden de store vanskeligheder adgang til foreningens bankkonti. Lidt længere tid tog det, før vi havde mulighed for at bruge medlems- og økonomisystemet e-conomic og domænet rosenselskabet.dk (hjemmesiden).

Den nu tidligere bestyrelse har ind til videre nægtet at anerkende vores vedtægtsmæssige retsevne og juridiske kompetence, og har lagt mange hindringer i vejen for at vi og Det Danske Rosenselskab har kunnet komme til at fungere.

Den på den ordinære generalforsamling 2019 valgte bestyrelse har over for vor bankforbindelse – Danske Bank A/S – hævdet, at vi ikke er ”lovlige”, fordi ikke alle medlemmer har fået en efter deres opfattelse korrekt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Den på den ordinære generalforsamling 2019 valgte bestyrelse påstod, at det drejede sig om 225 medlemmer. Vi har dokumenteret, at det drejer sig om ca. 50 medlemmer.

Udfaldet blev, at Danske Bank A/S har lukket for vores dispositionsadgang til foreningens konti. Den på den ordinære generalforsamling 2019 valgte bestyrelse har til gengæld heller ikke p.t. hverken forespørgsel- eller dispositionsadgang.

Vi har flere gange – blandt andet i forbindelse med udgivelsen af RosenNyt 4 – rakt hånden frem for i et samarbejde med bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling 2019 at få løst situationen, men er hver gang blevet skuffet. Dette er baggrunden for, at RosenNyt 4/2019 udkom i 2 versioner.

Ligeledes har vi valgt at tilslutte os den af Inger Schierning (med flere) indkaldte generalforsamling i Korsør den 15. marts 2020 kl. 11:00, således at foreningens forhold kunne blive afklaret – hvorefter Inger Schierning (med flere) efterfølgende indkalder til generalfor- samling i Holte.

Medlemstallet har selvsagt lidt under efterårets og vinterens turbulente forløb. Vi er ved udgangen af 2019 ca. 1.000 medlemmer. Et år tidligere var tallet ca. 1.300. For ti år siden var medlemstallet på godt 2.000.

Også blandt de frivillige ressourcepersoner har uroen kunnet mærkes. 5 ud af 14 rosenkredse er p.t. reelt uden kredsledelse. Når der forhåbentlig meget snart bliver ”ro på”, vil bestyrelsens første prioritet være at få genetableret kredsledelser i disse kredse, så medlemsaktiviteterne igen kan komme i gang.

Foreningens økonomi er selvfølgelig også påvirket af uroen. I forbindelse med overtagelsen af foreningens bankkonti har et eller flere medlemmer af bestyrelsen valgt på den ordinære generalforsamling 2019 (identiteten af denne eller disse er pt. ukendt) overført DKK 104.711,16 til konti uden for bankens rækkevidde, ligesom der – i perioden før vi tog over – er sket transaktioner, som der må sættes store spørgsmålstegn ved.

Bestyrelsen har siden den blev valgt afholdt 3 møder, den 16. november, den 12. januar (med deltagelse af inviterede ressourcepersoner) og den 29. februar. Bestyrelsens fokus har været at få løst Det Danske Rosenselskabs ledelsesmæssige situation, uden at belemre medlemmerne unødigt. Som I selv har oplevet, er det en svær opgave.

Vi er rigtig glade for, at vi fik udgivet vores version af RosenNyt 4/2019, og det faktum at RosenNyt 1/2020 ligger klar til tryk, synes vi viser, at vi prioriterer det væsentlige: ROSEN.

Men helt overordnet har vi fået megen opbakning og mange positive tilkendegivelser. Ikke mindst det foreløbigt enestående RosenNyt 4/2019, redigeret af Mette Krog, har fået mange roser.

Tillæg til bestyrelsens beretning, for perioden marts-september 2020

Corona-pandemien satte en stopper for rigtig mange aktiviteter.

Den fastlåste situation, vi havde håbet kunne blive løst 15. marts, blev også udskudt.

Den 29. april modtog formanden en mail fra Jens Staun, hvor der bl.a. stod: ”Inger Schierning har spurgt, om jeg kunne forsøge at få et forlig aftalt”.

Der bliver de kommende 3 måneder forhandlet et forlig med to hovedpunkter: En generalforsamling, hvor alle stiller deres mandat til rådighed, samt dækning af begge parters udgifter fra 27.10.2019-19.9.2020.

Sent, og næsten for sent, får vi med et par opmærksomme medlemmers mellemkomst, kontakt med en ny rådgiver, som for det første kan fortælle os, at når den tidligere bestyrelse ikke har taget retslige skridt umiddelbart efter 27/10 for at anfægte vores legalitet, så har de de facto anerkendt at vi er den rette bestyrelse. Desuden at bestyrelsen kan risikere at skulle betale modpartens udgifter på næsten 300.000 kr. af egen lomme, da udgifterne er uvedkommende i forhold til Det Danske Rosenselskab.

Den 25. august har vi stævnet Inger Schierning m.fl. med påstand om at anerkende bestyrelsen af 27.10.2019 som foreningens rette bestyrelse.

Dette skridt fandt vi nødvendigt for at slå fast hvem der er Det Danske Rosenselskabs rette ledelse, samt for at få overdraget alle aktiver (adgang til pengeinstitut, webhotel, øvrige effekter).

Pressen har også fundet foreningens historie interessant. ”Ingen roser uden torne” var overskriften på Poul Pilgaard Johnsens reportage i Weekendavisen 4. september 2020. I bestyrelsen er vi tilfredse med artiklens fremstilling.

De seneste 9 måneder har alt i alt været en meget stor udfordring for bestyrelsen. Vi har ikke fuldt ud kunnet løse vor opgave overfor medlemmerne af de grunde, vi har gjort rede for.

Dette er selv sagt stærkt utilfredsstillende. Vi har følgende hovedprioriteter indtil næste generalforsamling om et halvt år:

  • At med rettens hjælp få overdraget alt fra tidligere bestyrelse (tidshorisont 3-5 måneder)
  • At få gang i aktiviteterne i de kredse, som fortsat står uden ledelse.
  • Fortsætte udgivelsen af nyhedsbreve, indtil det bliver muligt at udsende det trykte RosenNyt.
  • Forberede opdatering af foreningens vedtægter.