Vedtægter

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

Stk. 1 Foreningens navn er Det Danske Rosenselskab.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

Stk. 3 Foreningens formål er :

 • at fremme kendskabet til og interessen for roser og rosendyrkning.
 • at arbejde for bevarelse af værdifulde antikke, nyere og moderne roser.
 • gennem arrangementer at være samlingspunkt om medlemmernes interesse for roser
 • at skabe grundlag for udvikling af netværk blandt medlemmerne om interessen for roser
 • at udgive medlemsbladet RosenNyt og andre publikationer, som kan være af interesse for medlemmerne

Stk. 4 Det Danske Rosenselskab er tilsluttet Nordisk Rosenselskab og ligeledes tilsluttet The World Federation of Rose Societie

 § 2 Medlemmer

Stk. 1 Enhver person, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, er medlem af og valgbar til enhver post i foreningen.

Stk. 2 Medlemskabet er personligt. Hvor ægtefælle eller samlever tillige er medlem, kan der ydes en rabat for det ene medlemskab. Der udsendes dog kun ét medlemsblad.

Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt til Det Danske Rosenselskab inden udgangen af kalenderåret. Sker udmeldelse i et påbegyndt kalenderår, er kontingentet for det aktuelle år forfaldent til betaling.

Stk. 4 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger eller på anden måde ved sine handlinger og/eller optræden skader arbejdet i foreningen.

Stk. 5 Bestyrelsen kan efter indstilling udnævne et medlem, der har ydet en ekstraordinær og uegennyttig indsats til gavn og glæde for foreningen, til æresmedlem. Udnævnelsen forelægges på førstkommende generalforsamling til endelig vedtagelse.

Stk. 6 Et æresmedlem er kontingent fri og forbliver medlem på lige vilkår med øvrige medlemmer, indtil pågældende ønsker at udtræde af foreningen eller afgår ved døden.

§ 3 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned, og varsles ved meddelelse i foreningens blad RosenNyt eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer senest 30 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen vælger en centralt beliggende lokation for afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen finder egnede lokaler og sørger i øvrigt for det praktiske arrangement.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)   valg af dirigent og referent

2)   valg af stemmetællere

3)    bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4)    forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

5)    forslag til drøftelse og beslutning

6)    forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år

7)   valg af formand og kasserer

8)   valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse

9)   valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.

10) eventuelt

Stk. 6 Der skrives et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent. Når referatet foreligger lægges det på hjemmesiden. Hovedpunkterne fra generalforsamlingen omtales i RosenNyt..

Stk. 7 Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, jf. dagsordenens pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 8 Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige.

Stk. 9 Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Mindst to medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 10 Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab, og som har betalt kontingent senest 31. december i regnskabsåret forud for generalforsamlingen.

Stk. 11 Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt udstedt personligt til det pågældende medlem.

Stk. 12 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når dette besluttes af bestyrelsen, eller når der efter ønske fra 50 medlemmer sendes skriftlig begæring og dagsorden til bestyrelsen herom.

Stk. 13 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 21 og højst 30 dages varsel.

§ 4 Ledelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Stk. 1.1 Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for to år ad gangen.

Stk. 2 Valget af de 2 revisorer og revisorsuppleant gælder for et år ad gangen.

Stk. 3 Ved ordinære generalforsamlinger efter disse vedtægter er formanden, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg i ulige år og kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg i lige år.

Stk. 4 Formanden indkalder bestyrelsen til konstituerende møde inden 10. april. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, idet formanden og kassereren er valgt direkte på generalforsamlingen.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for rosenkredsenes virke.

Stk. 7 Bestyrelsen udpeger redaktionen for medlemsbladet RosenNyt samt webredaktion.

Stk. 8 Bestyrelsen udpeger repræsentanterne til Nordisk Rosenselskab.

Stk. 9 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren.

Stk. 10 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt til dispositioner større end kr. 50.000. kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 11 Bestyrelsen kan skriftligt give enkeltpersoner prokura.

Stk. 12 Udbetalte honorarer, vederlag eller gaver til foreningens medlemmer skal oplyses særskilt i regnskabet.

 § 5 Rosenkredse

Stk. 1 Bestyrelsen tager beslutning om oprettelse af en rosenkreds, når mindst tre medlemmer fra forskellige husstande indsender motiveret skriftligt ansøgning til bestyrelsen herom. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for ansøgningens form og indhold.

Stk. 2 Bestyrelsens beslutning om oprettelse af en rosenkreds og dens kompetence, herunder ændring af denne, skal godkendes på den næstfølgende ordinære generalforsamling.

Stk. 3 En rosenkreds ledes af en rosenkredsledelse, som vælges i henhold til § 6, Stk. 2.

Stk. 4 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for rosenkredsenes virke, jf. § 4, Stk. 6, herunder om:

 • budgetter og regnskaber
 • budget- og regnskabsterminer
 • kassebeholdningens størrelse
 • underskudsgaranti i forbindelse med arrangementer
 • andre forhold, herunder geografisk udstrækning

Stk. 5 Rosenkredse må ikke opkræve kontingent eller udgive eget medlemsblad.

Stk. 6 Rosenkredsledelsen kan ikke indgå aftaler på vegne af Det Danske Rosenselskab, medmindre der er meddelt prokura, jf. § 4, Stk. 11.

Stk. 7 Rosenkredsledelsen udpeger mindst to og højst tre medlemmer som repræsentanter til årsmødet, jf. § 7, Stk. 3, punkt 3

  § 6 Rosenkredsenes ledelse og økonomi

Stk. 1 Rosenkredsledelsen består af tre eller fem medlemmer fra mindst 3 forskellige husstande.

Stk. 2 Bestyrelsen påser, at der én gang årligt afholdes et medlemsmøde, hvor de fremmødte medlemmer ved afstemning vælger:

 • en rosenkredsleder og
 • to eller fire andre medlemmer til rosenkredsledelsen

Stk. 3 Rosenkredsen opstiller budget til og afregner med bestyrelsen efter ethvert arrangement. Andre terminer kan aftales med bestyrelsen i aftaledokumentet vedrørende rosenkredsen.

§ 7 Årsmøde

Stk. 1 Der skal afholdes et organisatorisk årsmøde. Årsmødet kan afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Årsmødet er det forum, hvor ledelsen af foreningen og de valgte resursepersoner samles, og hvor hver enkelt får mulighed for at bidrage med ideer vedrørende det daglige arbejde og visioner for fremtiden.

Stk. 3 I årsmødet deltager:

1. bestyrelse og suppleanter for Det Danske Rosenselskab

2. redaktion og stab for RosenNyt samt webredaktion

3. indtil tre repræsentanter for hver rosenkreds

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter dagsordenen for mødet.

§ 8 Hæftelse

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 Regnskabsår

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

Stk. 3 Årsregnskabet skal forsynes med revisions-påtegning af foreningens revisor.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af disse vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer på en general-forsamling stemmer for ændringen. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen redegøres for forslaget til vedtægtsændringer.

Stk. 2 Kan der ikke opnås flertal med 2/3, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes fem uger efter. Der skal i indkaldelsen til den nye generalforsamling redegøres for forslaget til vedtægtsændringer. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§ 11 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun ske ved afstemninger på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum.

Stk. 2 Ved første generalforsamling skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer gå ind for opløsning af foreningen. Den anden generalforsamling skal udelukkende være indkaldt med dette formål, og ved denne generalforsamling skal mindst halvdelen af de afgivne stemmer gå ind for opløsning af foreningen

Stk. 3 Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af foreningens opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen

Korsør, den 4. marts 2018

Oprindelige vedtægter vedtaget

på generalforsamlingen i Region Øst i Herlev, den 17. marts 2007

på generalforsamlingen i Region Vest i Risskov, den 24. marts 2007