Generalforsamling 2020-referat

Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag den 19. september, 2020 kl. 13.00 på Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør  
Formand Jens Dejgaard Jensen bød velkommen.
63 medlemmer er mødt frem med 51 fuldmagter.

Referat

  1. Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog John Hjorth som dirigent.

John Hjorth blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Jens Otto Pedersen som referent.

Jens Otto Pedersen blev valgt.

Karenotilia Søndergaard gjorde gældende, at generalforsamlingen efter hendes opfattelse ikke var lovlig. Synspunktet er, at indkaldelsen kommer fra en gruppe, der ikke er lovligt valgt, – kun bestyrelsen valgt på generalforsamlingen i marts 2019 kan indkalde til lovlig generalforsamling.

Karenotilia Søndergaard fik udleveret referatet fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27. oktober 2019.

Dirigenten tilbageviste efterfølgende i sine indledende bemærkninger (bilag 1) Karenotilia Søndergaards synspunkt og erklærede generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Arne Simonsen og Jens Peter Skønager blev foreslået og valgt.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning (bilag 2).
Formanden gav herefter udtryk for at chikane og bagtalelse har været psykisk belastende for bestyrelsen, men bestyrelsen er her stadig!
Anne-Marie Knudsen spurgte ind til baggrunden for forligsforhandlinger.
Formanden svarede, at bestyrelsen ønskede at afprøve alle muligheder for at få løst op for den fastlåste situation.

Peter Lindrup udtrykte beundring for at bestyrelsen stadig holdt ud.
Han spurgte efterfølgende om foreningen skal være en elitær eller en folkelig forening? – og om hvilke visioner bestyrelsen har foreningen for at blive kendte i den brede offentlighed?
Endvidere mente han, at den tidligere bestyrelse overtræder registerlovgivningen, når den fortsat udsender mails til medlemmerne.
Formanden svarede, at han absolut tilhører det segment, der mener, at foreningen først og fremmest skal være folkelig, og at bestyrelsen og kredsene skal arbejde bredt for at ”komme ud over rampen”.
Annie Ravn ville gerne have medbragt en stor buket til bestyrelsen, men overbragte den mundtligt på smukkeste vis.
Karenotilia Søndergaard oplyste, at Inger Schierning ikke har haft fuldmagt til at hæve penge på foreningens konto.
Formanden svarede, at pengene han refererede til i sin beretning, var blevet overført af en af fuldmagtshaverne til Inger Schiernings konto.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab,

Kasserer Anne Holländer forelagde det reviderede regnskab (se Årsrapport for 2019)
Omkostningerne er ca. 250.000 større end budgetteret. Det skyldes væsentligst
• udgivelse og betaling af 2 RosenNyt 4
• omkostninger 18. World Rose Convention (provision til Inger Schierning)
• fejringen af det veloverståede World Rose Convention i forbindelse med årsmødet
• rejseomkostninger (Nordisk Rosenselskab)
Det blev endvidere oplyst at eventuelle provisioner burde høre hjemme i regnskabet for 18. World Rose Convention (regnskaber afsluttet i efteråret 2018), og at den aftale om udbetaling af provision den tidligere bestyrelse henviser til, aldrig er blevet vedtaget i noget relevant forum.
Revisor John Hjorth gennemgik efter Anne Holländers fremlæggelse af årsrapporten revisionspåtegningen (se Årsrapport for 2019).
John Hjorth præciserede – jfr. revisorernes påtegning, sidste afsnit –, at de af Det Danske Rosenselskab – efter årsrapportens færdiggørelse – sagsøgte ikke kan støtte ret på den for Det Danske Rosenselskab for 2019 valgte bogføring af provisioner mv.
Anne Holländer og John Hjorth svarede efterfølgende på opklarende spørgsmål.

Peter Lindrup udtrykte kritik af den tidligere bestyrelses regnskabspraksis.
Han henstillede til, at bestyrelsen fremover arbejder mere præcist med budgetlægning.
Årsrapporten og revisorbemærkningerne blev godkendt.

5. Forslag til drøftelse og beslutning

5.1: Forslag om ekskludering af fire medlemmer af Det Danske Rosenselskab
”Når vi ser ud i verden, hvor demokratiske valg nogle steder ligner en vittighed, hvor magthaverne forsvarer deres diktatur med magt, og hvor det kan koste én livet, hvis man tillader sig at nævne ordet demokrati, så
priser man sig lykkelig for, at være borger i et demokratisk styret land, hvor der er tilpas højt til loftet, hvor den enkelte borger kan udfolde sig inden for demokratiets spilleregler, og hvor landets regering er valgt af folket på demokratisk vis.
Hvis det, vi har oplevet det seneste års tid i DRS, havde fundet sted i det politiske liv i nogle af de lande, som vi hører og læser om, ville det givetvis have kostet menneskeliv.
Det Danske Rosenselskabs spilleregler er foreningens vedtægter, som er vedtaget af generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.
Hvem tænker på demokrati og spilleregler i en forening, som man er medlem af, fordi man gerne vil dele sin rosenglæde med andre ligesindede.
For Inger Schierning, Margrethe Frank, Lise Færch og Torben Sander har rosenglæden bare vist sig ikke at være nok. De vil for enhver pris beholde magten. De har ikke efterkommet 94 medlemmers ønske om at få
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Herved har de tilsidesat vedtægternes § 3 stk. 12 og 13.
Når medlemmerne så tager sagen i egen hånd og indkalder efter de tilgængelige medlemslister, så peger man fingre af dem, og hævder at den ekstraordinære generalforsamling ikke er gyldig, fordi ikke alle er
indkaldt. Det er jo grotesk, når man selv sidder på adgangen til listerne.
Når man ikke vil overholde foreningens vedtægter kan § 2 stk. 4 træde i kraft. Den lyder sådan: GF kan ekskludere et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger eller
på anden måde ved sine handlinger og/eller optræden skader arbejdet i foreningen.
Når man opfordrer medlemmer til at melde sig ud, må man sige at skade foreningens arbejde. Inger Schierning udskælder medlemmer og kalder dem for nulliteter og oprørere. Som om det ikke var rigeligt, så udstiller Inger Schierning i pressen navngivne personer som har stået last og brast med hende i WRC 2018, på en aldeles uacceptabel måde, så kan man næppe synke dybere i sin afmagt.
For en del år tilbage da jeg sad i bestyrelsen, var jeg med til, sammen med en af de fire, der påstår de stadig er den lovlige bestyrelse, at udforme de vedtægter der gælder i dag, som er DRS grundlov. Vi sad side om side i dagevis, og ingen af os var overhovedet i tvivl om, hvordan vedtægterne skulle fortolkes. Derfor er jeg dybt forundret over, hvordan man nu kan vende tingene på hovedet, og få den modsatte mening ud af det.
Det er mit håb, at I kære medlemmer, kan indse, at vi i DRS ikke kan være tjent med at have en formand og bestyrelsesmedlemmer, der ikke vil efterkomme de vedtægter som foreningens øverste myndighed,
generalforsamlingen har vedtaget.
Derfor beder jeg jer om, at være med til at sætte stolen for døren en gang for alle, og stemme for, at Inger Schierning, Margrethe Franck, Lise Færch og Torben Sander, hermed ikke længere er medlemmer af DRS.
Hermed overgiver jeg sagen til generalforsamlingens behandling”.

Ernst Jensen, æresmedlem

Peter Lindrup bad forsamlingen overveje, om en eksklution af de pågældende ville være klog.
Formanden oplyser, at bestyrelsen bakker op om forslaget.
Annie Ravn frarådede en afstemning.
På forespørgsel vurderer dirigenten, at en eksklusion ikke vil have indflydelse på den verserende retssag.
Birgitte Hammershøi bad om at forslaget udsættes til næste ordinære generalforsamling.

Ernst Jensen ønskede ikke at trække forslaget.
Dirigenten besluttede ud fra en vurdering af, at forslagets indhold er tilstrækkeligt begrundet i § 2
stk. 4 og af hensyn til sagens karakter, at der skulle afholdes 4 individuelle skriftlige afstemninger.
Resultatet af afstemningen:
Inger Schierning Ja: 67 Nej: 26 Blank: 21 I alt: 114
Margrethe Franck Ja: 57 Nej: 27 Blank: 29 I alt: 113
Lise Færck Ja: 57 Nej: 25 Blank: 31 I alt: 113
Torben Sander Ja: 43 Nej: 33 Blank: 35 I alt: 111
Alle 4 er hermed ekskluderet.


5.2: Forslag om gennemførelse af forlig
”Med henblik på at få foreningens sædvanlige aktiviteter genoptaget samt genoprette roen i foreningen, foreslår vi, at man holder fast i og gennemfører det forlig, der er indgået og signeret af ”Oktober
bestyrelsen” den 13. aug. ved Anne Hollænder og Jens Dejgaard Jensen og signeret af ”Marts bestyrelsen” ved Inger Schierning og Margrethe Franck 14. og 17. august 2020”.

Venlig hilsen
Karenotilia Søndergaard, Lone Bekker-Jensen og Lis Beck

Karenotilia fremlagde forslaget og uddybede motivationen.

Med henvisning til den tidligere aflagte beretningen afviste Jens Dejgaard på bestyrelsens vegne forslaget.
Dirigenten henviste til almindelig foreningspraksis – ”nøgen ind, nøgen ud” (hvor et givent medlem ved udmeldelse ikke har krav på udbetaling af en ideel andel af foreningens formue) – og argumenterede for, at det ville kræve en vedtægtsændring at tillade en afstemning om forslaget (fordi forslagets gennemførelse de facto ville medføre delvis udlodning af en del af foreningens formue til dækning af navngivne personers private omkostninger, modsætningsvist vedtægternes § 11, stk. 3).
For at imødekomme forslagsstillerne tillod dirigenten en vejledende afstemning, så forslagsstillerne kunne få en fornemmelse af, om der var grundlag for at forfølge sagen.
Resultatet af den vejledende afsteming:
Ja: 3 Nej: 104 Blanke: 3 I alt: 110

6. Fastlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år:

Kasserer Anne Holländer forelagde bestyrelsens forslag til budget for indeværende år (bilag 3).
Budgettet blev taget til efterretning.
Kontingent 2021
Som kompensation for uregelmæssighederne i 2020 og de manglende udgivelser af RosenNyt foreslår bestyrelsen kontingentfrihed for 2021 for de medlemmer, der har betalt kontingent for 2020. For nye medlemmer i 2021 er kontingentet 330 kr. hhv. 495 kr.
Kontingentfastsættelsen blev taget til efterretning.

7. Valg af formand og kasserer.

Kasserer Anne Holländer er på valg. Bestyrelsen indstillede Anne Holländer til genvalg.
Anne Holländer blev valgt med akklamation.

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen:

Lilian Skønager er på valg. Hun genopstiller. Bestyrelsen indstillede Lilian Skønager til genvalg.
Lilian Skønager blev valgt med akklamation.
Priscilla Heltoft er på valg. Hun genopstiller ikke.
Mette Theilgaard og Peter Lindrup stillede op. Peter Lindrup blev valgt.
Mette Krog er valgt til 2021 – men ønsker at blive afløst. Suppleant Peter Scherg indtræder på Mette Krogs plads.

Suppleanter:
Susanne Duus er på valg. Hun genopstiller. Bestyrelsen indstillede Susanne Duus til genvalg. Susanne Duus blev genvalgt.
Bestyrelsen indstillede Solveig Jagd til valg til den ledige suppleantpost.
Solveig Jagd blev valgt.

9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

Revisorer:
John Hjorth genopstiller. Bestyrelsen indstillede John Hjort til valg.John Hjorth blev genvalgt.

Carsten Carlsen stiller op. Bestyrelsen indstillede Carsten Carlsen til valg. Carsten Carlsen blev valgt.

Suppleant:

Jørn Jakobsen (suppleant) stiller op. Bestyrelsen indstillede Jørn Jakobsen til valg. Jørn Jakobsen blev valgt.

10. Evt.

I forbindelse med bestyrelsens påtænkte revidering af foreningens vedtægter blev det foreslået at en procentdel af medlemmerne (i stedet for 50 medlemmer) kan begære en ekstraordinær generalforsamling og at der skal være krav om saglig begrundelsen for en begæring.

Birthe K. Vinner Nielsen omtalte sin bog ”Roseneventyr”.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer – Priscilla Heltoft og Mette Krog – for deres indsats og overrakte dem – traditionen tro – 2 flasker vin.

Formanden takkede dirigenten og overrakte ham 4 flasker øl.

Korsør, den 19. september 2020

Formanden takkede for god ro og orden hvorefter dirigenten hævede generalforsamlingen kl. ca. 17.45.

Bilag 1- Dirigentens indledende bemærkninger

Bilag 2 Bestyrelsens beretning