Aflyst Indkaldelse til generalforsamling 2021

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab
Lørdag den 20. marts 2021 kl. 14 Frøbjerg Samlings- og Kulturhus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5:

  1. valg af dirigent og referent
  2. valg af stemmetællere
  3. bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. forslag til drøftelse og beslutning, herunder bestyrelsens forslag til revision af vedtægter
  6. forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år
  7. valg af formand og kasserer
  8. valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
  9. valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.
  10. eventuelt.

Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen (jævnfør dagsordenens pkt. 5), skal ifølge vedtægternes § 3, stk. 7 være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlemskab, som har betalt kontingent senest den 31. december 2020 (§ 3, stk. 19).

Af hensyn til servering, stoleopstilling og hensynet til covid-19 restriktioner, vil vi meget gerne opfordre til, at man tilmelder sig. Tilmeldingen sendes til info@detdanskerosenselskab.dk senest mandag den 15. marts.
Hvis covid-19 restriktioner gør det nødvendigt at udsætte generalforsamlingen til et senere tids-punkt, får tilmeldte direkte besked, og det bliver annonceret på denne side


Vel mødt.
På bestyrelsens vegne
Jens Dejgaard Jensen, formand
Mail: formand@detdanskerosenselskab.dk